Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále poučení subjektů údajů /dále jen GDPR)

I. Správce osobních údajů

Jakub Jelínek - Zeyerova alej 1136/19, 162 00, Praha 6, IČO 67961916, Č.j. Žo/0003948/98/Peš, Evid.č.310010-0394898 /dále jen „správce“/ Vás tímto v souladu s čl.12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech

II. Rozsah zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními přepisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (emaily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky, adresy aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, veřejný telefonní seznam aj.)

 • IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů, např. jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, email a jiné obdobné informace další
 • údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • V. Kategorie subjektů údajů

  zákazník správce, zaměstnanec správce, dopravce, dodavatel služby, jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

  VI. Kategorie příjemců osobních údajů

  správce, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními normami, další příjemci, jejichž součinnost je nezbytná s plněním povinností správce

  VII. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu či jednání v souvislosti se zadáváním objednávek
 • plnění smlouvy či realizace a dodávky objednané služby
 • ochrana práv správce, příjemce či jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě platných zákonů a předpisů
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 • VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle společnosti, jeho provozovnách, pobočkách, sběrných místech jednotlivými pověřenými pracovníky správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupům k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Výše uvedené platí pro standardní výkon činnosti správce, nicméně toto neplatí v případě zásahu vyšší moci. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů, týkajících se ochrany osobních údajů.

  IX. Doba zpracování osobních údajů

  V souladu s lhůtami, které jsou stanoveny v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích jak ze závazkového vztahu mezi správcem a subjektem údajů, tak i z příslušných právních předpisů.

  X. Poučení

  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s č.6 odst.1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat následující údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy či naplnění závazkového vztahu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo vznikem závazkového vztahu na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
 • XI. Práva subjektů údajů

  1) V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování
 • kategorii dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců ,kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • 2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • je-li žádost subjektu údajů podle odst.1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav, Nevyhoví-li správce žádost subjektu údajů podle odst.1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů
 • postup podle odst.1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
 • Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

  Informace o používání cookies naleznete zde


  Jaký je šestý den v týdnu?


  Záchrana na externím disku
  Záchrana z externího disku všech výrobců s rozhraním USB, FireWire, eSATA, Thunderbolt a LAN. Jedno a vícedisková řešení. Mechanické a elektronické závady.
  Záchrana z HDD
  Záchrana z disku (HDD/SSD) z notebooku, PC, Mac, NAS nebo RAID pole všech výrobců a modelů s rozhraním PATA, SATA, SCSI, SAS, M.2.
  Záchrana z paměťové karty
  Záchrana z karty všech výrobců a typů. Typicky SD/SDHC/SDXC, CompactFlash CF, CFast, CFExpress. Vyčítání přímo z paměťového čipu u elektronických závad.